Praktische informatie
A t/m Z

Team

De school wordt aangestuurd door een managementteam (MT) dat bestaat uit de directeur, twee intern begeleiders (IB-er) en een functionaris met speciale managementtaken (lid managementteam). De directeur is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken op school. Hij houdt zich met name bezig met beleidszaken op het gebied van onderwijs, personeel en financiën. Het MT-lid met speciale managementstaken ondersteunt hem bij de uitvoer van dat beleid én de dagelijkse aansturing van de school. De interne begeleiders coördineren de hulp aan leerlingen die extra zorg nodig hebben, onderhouden waar nodig contacten met hulpverleners en denken met leerkrachten, ouders en kinderen mee over wat er nodig is om zo optimaal mogelijk in de onderwijsbehoeften van groepen en individuele kinderen te voorzien. Onze school kent een viertal clusters: 1&2, 3&4, 5&6 en 7&8. De clustercoördinatoren leiden de vergaderingen van het cluster en regelen een aantal zaken voor het betreffend cluster. 

De samenstelling is als volgt:

de heer Marc Houben, directeur 

mevrouw Irene Reijnders, lid MT met directietaken, IB-er groepen 4 t/m 8 en coördinator van cluster 3/4 en 7/8
mevrouw Astrid Crutzen, IB-er van de leerjaren 5 t/m 8 en coördinator van cluster 5/6

mevrouw Manon von Berg, IB-er van de leerjaren 1-4 en coördinator van cluster 1/2 

 

In het team zijn circa 32 leerkrachten werkzaam. De groepsleerkrachten zorgen voor de dagelijkse lessen in de groep, houden de ontwikkeling van elk kind goed in de gaten, geven handen en voeten aan de extra zorg voor kinderen en voeren gesprekken met ouders. Er werken tevens 3 onderwijsondersteuners in de diverse groepen.

Naast de groepsleerkrachten is er nog een aantal leerkrachten met speciale taken werkzaam in de school. De school heeft namelijk specialisten op het gebied van taal, rekenen, dyslexie, meer- & hoogbegaafdheid, gedrag en ICT in huis.

Last but not least beschikt de school over een administratieve kracht en een conciërge.

 

Medezeggenschapsraad (MR) 

Als u echt wilt meepraten en meebeslissen over onze school, kunt u deelnemen aan de MR. U heeft dan invloed op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. Een MR is op iedere school verplicht. De samenstelling bestaat uit ouders en leerkrachten. MR-vacatures worden door middel van uitgeschreven verkiezingen ingevuld. De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken zoals personeelsbeleid, formatie, begroting en schoolplan.

 

Leden personeelsgeleding (PMR): 

mevr. Monique Clebèr-Gerardu

mevr. Rosita Wijnands

mevr. Joyce van Gerven 

mevr. Erin Groenendal
mevr. Maud Nuss

 

Leden oudergeleding (OMR):

mevr. Shaunie Hofman
mevr. Yvonne van den Camp

mevr. Leyla Emre

mevr. Tanja Peeters

dhr.    Jeroen Bergers

Schoolraad (SR)

De schoolraad bestaat uit leden (ouders en/of niet-ouders) die een klankbord vormen voor de directie van de school. Zij gaat met hen in gesprek over allerlei zaken die betrekking hebben op de school.

De schoolraad bestaat momenteel uit:

dhr.    Mickel Souren

dhr.    Genaud Bastings

mevr. Kelly Herwig
mevr. Maud Dirkx-Frissen
mevr. Caroline van Woerden

 

Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit 9 leerlingen en komt regelmatig bij elkaar om met de directie te praten over allerlei zaken die voor onze leerlingen belangrijk zijn. De leerlingen van de leerlingenraad vertegenwoordigen hun groep. Elk schooljaar worden voor de groepen 6, 7 en 8 verkiezingen voor de leerlingenraad gehouden.

Aanmelden nieuwe leerlingen

U kunt uw zoon/dochter persoonlijk aanmelden bij de administratie of de directeur. Tevens bestaat de mogelijkheid om uw zoon of dochter digitaal aan te melden. De school neemt dan contact met u op. Graag nodigen we u uit voor een kennismakingsgesprek met de directeur en bijbehorende rondleiding door ons gebouw. Wij vinden het namelijk belangrijk dat u vooraf weet waar we als school voor staan en hoe we met de kinderen op onze school werken. Uiteraard is de schoolgids een goede informatiebron, dus adviseren wij u om deze goed te lezen. Wellicht is het ook leuk en informatief om eens op onze facebookpagina te kijken. Tijdens het kennismakingsgesprek krijgt u van ons ook een inschrijfformulier mee. Dit formulier is ook te downloaden via onze website of te verkrijgen via de administratie van de school. Het ingevulde inschrijfformulier- dat minstens door één van de ouders/verzorgers is ondertekend- kunt u inleveren bij onze administratie. Dat kan natuurlijk ook per mail via 

m.pleijsier@mosalira.nl of per post naar Basisschool John F. Kennedy,

 t.a.v. de directie, Keurmeestersdreef 129, 6216 ED Maastricht.

Gezonde School

Aan het einde van schooljaar 17-18 heeft Basisschool John F. Kennedy het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laat de Kennedyschool zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt basisschool John F. Kennedy voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.

Onze school heeft speciale aandacht voor de thema’s:  ‘Gezonde Voeding’, ‘Bewegen & Sport’ en ‘Seksualiteit & Relaties’. Verder zijn er met kinderen afspraken gemaakt over trakteren op school en het eten als tussendoortje en voor de lunch. De TSO-organisatie Kinderstralen en kindpartner Samen Spelen zijn nadrukkelijk betrokken bij het bovengenoemde.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl


Binnenkomen en naar buiten gaan

’s Morgens om 08.20 uur en ’s middags om 12.50 uur gaan de deuren van onze school open en gaan de leerlingen naar hun lokaal. 

Voor aanvang van de schooltijd is er geen surveillance op de speelplaats. Het is de bedoeling dat de kinderen niet op de speelplaats blijven, maar meteen doorlopen naar de klas. Indien men tijdens lestijd de school wil betreden moet er aangebeld worden. In het kader van de veiligheid zijn onze deuren immers gesloten m.u.v. aanvang en einde lestijd.

Schooltijden

Voor alle leerjaren gelden de volgende schooltijden:

ochtend                                                                      08.30 tot 12.00 uur

middag                                                                       13.00 tot 15.00 uur

woensdag                                                                  08.30 tot 12.30 uur

De groepen 1-4 hebben op vrijdagmiddag geen school.

Overblijven / TSO (tussenschoolse opvang)

De tussenschoolse opvang (TSO) op de J.F. Kennedyschool wordt georganiseerd en begeleid door Lunchen Op School, onderdeel van het bedrijf Kinderstralen.

De TSO wordt als volgt georganiseerd:

De kinderen worden begeleid door overblijfmedewerkers;

De kinderen kunnen na het eten kiezen of zij buiten of binnen willen spelen;

Kinderstralen organiseert tijdens de overblijf regelmatig leuke activiteiten;

Kinderstralen investeert in binnen-, buiten- en / of knutselspeelgoed;

De regels tijdens de TSO komen overeen met de regels die op school gelden;

Onze overblijfmedewerkers ontvangen scholing via de Overblijfacademie;

De coördinator dient als aanspreekpunt voor ouder(s) en leerkrachten.

 

Tarief 2022-2023

Het tarief voor de structurele (regelmatige) overblijf bedraagt € 1,65 per kind per keer. Voor incidentele (af en toe) overblijf is het tarief € 2,00 per kind per keer. Het inschrijfgeld bedraagt éénmalig € 6,00 per kind. De kosten worden aan het einde van iedere twee maanden vooraf via automatische incasso geïncasseerd.

 

Inschrijven

Als u gebruik wilt maken van de TSO kunt u inschrijven via de site van Kinderstralen: www.kinderstralen.nl

 

MijnKinderstralen

Via MijnKinderstralen krijgt u toegang tot de door Kinderstralen geregistreerde gegevens van uw kind en facturen. Ook kunt u de opvang- of kindgegevens eenvoudig wijzigen of de opvang stopzetten. U ontvangt een unieke inlogcode en instructie via de e-mail. 

 

Vragen

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met Kinderstralen op. Zij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00 uur tot 14.00 uur  op telefoonnummer 030 - 244 00 65. Een bericht kunt u het beste sturen via los@kinderstralen.nl.

Download documenten
A t/m Z

Terug naar de vorige pagina

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren